Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOSH TOSH (dalej „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy TOSH TOSH (dalej „Sklep”), działający na platformie Instagram pod adresem internetowym https://instagram.com/toshtosh_studio oraz na stronie internetowej pod adresem https://toshtosh.pl (dalej „Strona Internetowa”), prowadzony jest przez Irenę Białek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą tosh.tosh. Irena Białek ul. Malownicza 2 32-087 Zielonki, Polska (dalej „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez wiadomość prywatną przez stronę na platformie Instagram oraz na adres email: [email protected].
 3. Sklep przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania bez zgody Sprzedawcy.
 5. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Kodeks Cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

Produkty – produkty fizyczne dostępne w Sklepie;

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Strony Internetowej;

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem Internetu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po danym dniu wolnym.
 2. Klient składa zamówienie przez Stronę Internetową.
 3. Publikacje na Stronie Internetowej dotyczące Produktów nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszeniem do składania ofert.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem następuje z chwilą dokonania przez niego całości zapłaty za Produkt oraz dostawę.

III. CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podawane są brutto, w złotych polskich.
 2. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 3. Cena podana w Sklepie przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Stron przy danym zamówieniu w chwili złożenia tego zamówienia przez Klienta.
 4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje zapłaty za zamówione Produkty za pośrednictwem portalu Przelewy 24.
 2. Termin płatności to 24 godziny od otrzymania danych do płatności od Sklepu. Po upływie tego terminu rezerwacja Produktu będzie anulowana.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione Produkty.
 2. Zamówiony Produkt przygotowany jest do wysyłki do Klienta w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 3. Zamówiony Produkt wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem paczki kurierskiej lub paczkomatu.
 4. Czas dostawy zależny jest od wybranej formy dostarczenia Produktu.
 5. Za adres dostawy przyjmuje się adres podany przez Klienta.

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek wysłania Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia Produktu.
 4. Reklamowany Produkt wraz z pisemną reklamacją na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej www.toshtosh.pl w zakładce „Reklamacje”, należy wysłać na adres: Paczkomat KRA07H, Pl. Sikorskiego 1, Kraków 31-115; Nazwa firmy: tosh.tosh. Irena Białek; @: [email protected]; tel: +48 605 160 013.
 5. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 7. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
 8. W przypadku uznania reklamacji, w zależności od żądania wysuniętego w reklamacji, produkt zostanie wymieniony na nowy, nastąpi nieodpłatna naprawa towaru lub zostanie zwrócona cena towaru na podane konto.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT PRODUKTU

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej www.toshtosh.pl w zakładce „Zwroty”.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6. Produkt powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym.
 7. Konsument ma obowiązek zapakować zwracany Produkt w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.
 8. Zwrotu Produktu należy dokonać poprzez odesłanie Produktu na adres: Paczkomat KRA07H, Pl. Sikorskiego 1, Kraków 31-115; Nazwa firmy: tosh.tosh. Irena Białek; @: [email protected]; tel. +48 605 160 013.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klienta do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy Sprzedaży.
 5. W ramach Umowy Sprzedaży Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, numer NIP.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2024 r.